ฐานข้อมูลงานวิจัย

Search:
Total Records Found: 584, showing 20 per page
รหัสนักศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลชื่อเรื่องงานวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาบทคัดย่อ
55011425056 นางสาว ณิชาภัทร สมสิงห์ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตตาบลโพนทราย อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.จตุพร เหลืองอุบล 1_2.pdf
55011425201 นางสาว สุดารัตน์ ก้อนพัน ความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท ที่ 2 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลแคนดง ตาบลแคนดง อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร. ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ 2_2.pdf
55011425209 นางสาว สุภาวดี รัตรองใต้ พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ตาบลเลิงแฝก อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร 48.pdf
55011425162 นางสาว วนิดา ภูถาดงา ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขาม ตาบลคลองขาม อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร 47.pdf
55071420004 นางสาว ขวัญตา เวหา การรับรู้เกี่ยวกับการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลปากช่องนานา อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ 46.pdf
55071420011 นางสาว จันทร์เพ็ญ ภูมูล พฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชน บ้านโนนจาน ตาบลโนนจาน อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ 45.pdf
55071420008 นาย จตุพร ฤกษ์ตระกูล พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ 44.pdf
55071420023 นาย ธนาวสันต์ เกลื่อนกระโทก ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลบ้านกรูด ตาบลช้างทอง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ 43.pdf
55071420012 นาย จาตุรนต์ จิตรเกาะ การรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ อาจารย์สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ 42.pdf
55011425139 นาย ภูชิชต์ ภูปุย ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันควบคุมโรคมะเร็งท่อน้าดีของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านต้าบลภูดิน อ้าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 41.pdf
55011425095 นางสาว ประภาพร เทียมไธสง การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงกลาง ตาบลโคกกกม่วง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 40.pdf
55011425145 นางสาว ยุภาพร คายศ การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตูม ตาบลบัวบาน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 39.pdf
55011425091 นางสาว ปนัสยา า ปะนัดสุจ่ การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการคลินิกโรค เรื้อรัง ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเม็กอาเภอนา เชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ พรหมสัตยพรต 38.pdf
55011425082 นาย นัดดา พลเสน ความรู้และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้นาชุมชน ตาบลศรีสุข อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 37.pdf
5501125123 นางสาว พิจิตรา ดารุณภักดี ความรู้ และการบริโภคอาหารประเภทปลาที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของ ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคกก่อง ตาบลโนนศิลา อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 36.pdf
55011425149 นางสาว รัชฎาวัลย์ ปัตตะเนตร ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนสูง ตาบลเสือเฒ่า อาเภอ เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 35.pdf
55011425110 นางสาว ปิยานุช งานหมั่น ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชนผู้ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อายุ 15-19 ปี ตาบลมิตรภาพ อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 34.pdf
55011425144 นางสาว ยุพิน วินทะชัย การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 33.pdf
5501142509 นางสาว ปณิดา บุญไตรย์ การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดกว้างอาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 32.pdf
55011425138 นางสาว ภิรินทร ตลับเพชร การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของผู้ดูแลคนพิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหญ้าโก้ง ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 31_1.pdf