Search:
Total Records Found: 189, showing 20 per page
ชื่อสกุลชื่อเรื่องหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมชื่อวารสารUpload PDF
นายสุรัตน์ ตะภา การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านของดรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส.ม. ผศ.น.สพ.มนกานต์ อินทรคำแหง อ.ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.59 ISSN
นายสุวัฒน์ ชำนาญ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านการยศาสตร์ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกิดจากการทำงานของบุคคลากรโรงพยาบาลศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ส.ม. รศ.ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ รศ.รณรุทธ์ บุตรแสนคม วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.59 ISSN 0858-8899
นายคณาวุฒิ มั่นอยู่ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ส.ม. ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล นพ.ประวิ อ่ำพันธ์ สารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มิ.
นายไสว มงคงพิศ การพัฒนาการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายตามมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านโนนท่าใหม่ ตำบลราษฏร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ส.ม. ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง อ.ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.59 ISSN 0859-3949 ฐานข้อมูล TCI กล
นางภัทราธร จรรยาเลิศอดุลย์ ผลของสารน้ำสกัดรางจืดต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอรอลในเลือดของเกษตรกรที่เคยสัมผัสสารพิษกำจัดศัครูพืชในจังหวัดสุรินทร์ ส.ม. รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย นพ.สะอาด วีรเจริญ วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.59 ISSN 0859-3949 ฐานข้อมูล TCI กล
จ่าเอกเศรษฐไชย มีมา การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่และน่าทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลากรเทศบาล ตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ส.ม. อ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล อ.ดร.วิโรจน์ เชมรัมย์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือน มี.ค.-เม.ย.59 ISSN 1686-9664 ฐ
นายกฤติธัช ทองอบ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยครอบครัวและชุมชนในพื้นที่อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ส.ม. ผศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ สารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค.2
นางสาวปภัสราภรณ์ นานรัมย์ รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิรุปแบบใหม่ (CUP Split) กรณีศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์ ส.ม. ผศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี นพ.โกเมน ทิวทอง สารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค.2
นายพัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์ ผลของโปรแกรมประยุกต์อาสาสมัครสาธารณสุขผู้สูงอายุต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนอนกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ส.ม. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือน มี.ค.-เม.ย.59 ISSN 1686-9664
นายพินิจ บุญเพ็ง การใช้นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนารูปแบบกสนดำเนินงาน ลด ละ เลิกเหล้าในงานบุญประเพณี ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ส.ม. ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 เดือน พ.ย.-ธ.ค.2558 ISSN 1686-9664 ฐาน
นายธนาฒย์ อามาตย์มุลตรี การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ส.ม. ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ วารสารเกื้อการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
นายวิรัช รัตนกุล การพัฒนาร้านอาหารแผงลอยเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโดยกระบวนการกำหนดยโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ส.ม. ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต ผศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 เดือน พ.ย.-ธ.ค.2558 ISSN 1686-9664 ฐาน
นางกิติวรรณ จรรยาสุทธิวงศ์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอในศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ส.ม. ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต อ.ดร.จิราพร วรวงศ์ วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 เดือน พ.ย.-ธ.ค.2558 ISSN 1686-9664 ฐา
นางสาวยุพาพร อินธิไชย ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก ของแกนนำชุมชนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ส.ม. อ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ อ.ดร.ธีรยุทธ อุดมพร วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค.2558 ISSN 0859-9807 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
นางสาวพรธิดา ศรีบุญเรือง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ส.ม. อ.ดร.กระจ่าง ตลับนิล อ.ดร.วัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดิอน ม.ค.-มี.ค.2558 ISSN 1906-1137 ฐานข้อม
นายณัฐวุฒิ วังคะฮาต รูปแบบการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ พื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ส.ม. ผศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร ดร.พวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 เดือน พ.ย.-ธ.ค.2558 ISSN 1686-9664 ฐาน
นางสาวโสภิดา ต่อติด ผลของการใช้ตัวแบบเพื่อเพิ่มการรับรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ส.ม. ผศ.สพญ.สุกัญญา ลีทองดี นพ.สมิต ประสันนาการ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ม.ค.-มี.ค.2558 ISSN 1906-1137 ฐานข้อมูล TCI กล
นายอธิพันธ์ ศิริธรรมาภรณ์ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ส.ม. อ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ อ.ดร.กระจ่าง ตลับนิล วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี่ที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2558 ISSN 1685-1412 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
นางสาวอุบล ณิชชาชัยกุล รูปแบบการดำเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพข้ามพื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีเป้าหมาย อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ส.ม. ผศ.ดร.จีรศักดิ์ เจริญพันธ์ อ.ดร.วิโรจน์ เชมรัมย์ สารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มิ.
นายประกายเพชร สาครวงศ์ การพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี ส.ม. อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์ วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค.2559 ISSN 1906-0319

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น